Doa surah yasin (rumi) berserta maksud

Doa Surah Yasin (rumi)
BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIN.
HAMDAY YUWAAFII NI-‘A-MAHUU
WAYUKAAFII-‘U MAZIIDAH, YAA RABBANAA
LAKAL HAMDU KAMAA YAMBAGHII
LIJALAALI WAJHIKA WA ‘A-ZHIIMI
SULTAANIK. ALLAAHUMMA SALLI WASALLIM
‘A-LAA SAY-YIDINAA MUHAMMADIN WA ‘A-
LAA AA-LIHII WASAHBIHII AJMA-‘IIN.
ALLAHUMMA BIHAQQI YAASIIN. WALQUR
AA-NIL HAKIIM. WABIMANIKH TARTAHUU
BIR-RI-SAALATI WAN-NUBUWWATI
WALWILAAYATI WAL HIDAAYATI ILAA
SIRAATAKAL MUSTAQIIM. WABIJAMII-‘I
MAAJAA A-BIHII MINNKA JIBRIILU
TANZIILAL AZIIZIR RAHIIM. WABI
KHAWAAS-SIL HURUUFI WAL ASMAA-IT
TAAMMAATI WABIMAA AZH-HARTA FIL-
WUJUUDI LIKULLI MAUJUUDIN MINAL AA-
YAATIL BAY-YINAAT. WABI KHAFIY-YI
LUTFIKAL MUFARRIJI ‘ANN-KULLI
MAHMUUM. AL-MUKHAL-LISI LIKULLI
MADYUUN. YAA MUJRIYAL BIHAARI
WAL-‘UYUUN. YAA MAN KHAZAA I-NUHUU
BAINAL KAA-FI WAN-NUUN. WA ‘A-LIMA
BIMAA KAANA QABLA AY-YAKUUN. WANAS
A-LUKAL-LAA-HUMMA ANTASLUKA BINAA
JAA-DATAN RI-DHAAKA WA-AN TAJ-‘ALANAA
AH-LAW WAMAHAL-LAL LISA-‘AA-DATIKA
WA-GHI-NAAK. WA AN TUYASSIRU LANAA
JAMII-‘AL MURAADAATI WAL MATAALIB.
WA-AN TAJ-‘ALA KULLAM MINNAA BAINA
‘IBAA-DIKA FII KULLI HAALI NIZH-
ZHAAFIRIL GHAALIB. WA-ALLA TUHWIJA
AHADAM MINNA ILAA AHADIM MIN
KHALQIKA FII AMRI RIZQIH, WA-AN TAR-
BITA ‘ALAA ALSINTIL MUTAFAW-WIHIINA
BILMAKRUUHI FI HAQQIH. WA-AN
TAQTARINA HARAKAATINAA BITAUFIIQ. WA-
AN TAJ-‘A-LA RI-DHAAKA ‘AN-NAA KHAIRA
MUSAAHIBIL LANAA WARAFIIQ. WA-AN
TUTHIFANAA BAL-JALAALATI
WALMAHAABAH. WA-AN TAMUNNA
‘ALAYNAA BISUR-‘ATIL IJAABAH.
ISTAJIBIL LAAHUMMA DU-‘AA ANAA
WAHAQQIQ FIIKA RAJAA ANAA, WA-AD
KHILNAA FII HIRZI LUTFIKAL MASUUNI
BISIRRI QAULIKA IN-NAMAA AMRUHUU
IZAA ARAADA SYAI-AN AY-YAQUULA LAHUU
KUN FAYAKUUN. FASUBHAANAL LA-ZII
BIYADIHII MALAKUUTU KULLI SYA-IN WA-
ILAY-HI TURJA-‘UUN.
SUBHAANAL MUNAFFISI ‘ANN-KULLI
MAHMUUM.SUBHAANAL MUNAFFISI ‘ANN-
KULLI MAGH-MUUM.SUBHAANAL
MUNAFFISI ‘ANN-KULLI
MADYUUN.SUBHAANA MAN AMRUHUU IZAA
ARAADA SYAI-AN AY-YAQUULA LAHU KUN
FAYAKUUN.
YA MUFARRIJAL HUMUUM.YAA MUFARRIJU
FARRIJ.YAA MUFARRIJU FARRIJ.FARRIJ ‘AN-
NAA HUMUU-MANAA.YAA HAY-YU YAAQAY-
YUUM.YAAZAL-JALAALI WAL-
IKRAAM.WASALI WASALLIMU ‘ALAA SAY-
YIDINAA MUHAMMAD.WA ‘A-LAA AA-LIHII
WASAHBIHII WASALLAM. WALHAMDU
LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.
Dengan nama ALLAH s.w.t, Yang maha
pemurah, Lagi maha mengasihani.
Segala puji bagi ALLAH s.w.t, Tuhan
pentadbir seluruh alam, Pujian yang
melengkapi segala nikmat-NYA dan
membelas limpah kurnia-NYA. Wahai
Tuhan kami, Bagi-MU segala kepujian
seperti yang selayaknya dengan kebesaran
zat-MU dan keagungan-MU. Ya ALLAH s.w.t
cucuri rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami NABI MUHAMMAD s.a.w
beserta ahli-ahli rumahnya dan sekalian
sahabatnya.
Ya ALLAH s.w.t wahai tuhan kami, Dengan
berkat kebenaran Yaasiin dan kebenaran
kitan AL-QURAN AL-HAKIM dan dengan
kebenaran oarang-orang yang ENGKAU
pilih dengan pangkat
kenabiannya,kerasulannya,
pemerintahannya dan petunjuk kepada
jalan yang betul dan dengan berkat
kebenaran semua wahyu yang diturunkan
melalui malaikat jibril dan dengan berkat
rahmat tiap-tiap huruf dan nama-nama
yang sempurna dan dengan berkat segala
sesuatu yang ENGKAU lahirkan bagi tiap-
tiap yang ada daripada segala keterangan
yang nyata dan kesucian sifat lemah-
lembut-MU yang melepaskan tiap-tiap
kerunsingan dan tiap-tiap yang berhutang.
Ya ALLAH s.w.t, tuhan yang mengalirkan
air-air di laut dan air-air yang berada di
celah-celah bumi. Ya ALLAH s.w.t, tuhan
yang seluruh perbendaharaan-NYA hanya
di antara kaf dan nuun (daripada
perkataan “KUN” yang ertinya jadilah maka
yang dikehendaki-NYA pun jadi) tuhan yang
sedia mengetahui segala yang telah berlaku
dan yang akan berlaku.
Ya ALLAH s.w.t wahai tuhan kami, kami
mohon kepada-MU semoga ENGKAU
arahkan kami kepada jalan keredhaan-MU
menjadikan kami sebagai warga
kebahagiaan dan kekayaan-MU, dan kami
mohon semoga ENGKAU mudahkan kami
mencapai segala hajat dan maksud dan
supaya ENGKAU jadikan keredhaan-MU itu
kepada kami sebaik-baik teman yang
menemani kami mencapai kebesaran dan
kehebatan dan mengurniakan kami nikmat,
segeralah doa kami di perkenankan.
Di perkenankan Ya ALLAH s.w.t
permohonan kami ini, berikan kepastian
akan berjayanya pengharapan kami,
masukkan kami dalam pemeliharaan sifat
lemah-lembut-MU demi berkat rahsia
firman-MU (yang ertinya:) “Bahawa
sesungguhnya urusan ALLAH s.w.t apabila
DIA berkehendakkan sesuatu bahawa
berfirman DIA baginya, ‘JADILAH’ maka
sesuatu itupun jadilah ia,” maka maha suci
ALLAH s.w.t, tuhan yang berkuasa penuh
memerintah segala sesuatu dan kepada-
NYA segala-gala itu dikembalikan.
Maha suci ALLAH s.w.t, tuhan yang
melepaskan segala kerunsingan, maha suci
ALLAH s.w.t, tuhan yang melepaskan
kenestapaan, maha suci ALLAH s.w.t, tuhan
yang melepaskan beban orang-orang yang
berhutang, maha suci ALLAH s.w.t, yang
apabila DIA berkehendak sesuatu bahawa
berfirman “JADILAH” maka sesuatu yang di
kehendaki itupun jadilah ia.
Ya ALLAH s.w.t, tuhan yang melepaskan
segala kesusahan. Ya ALLAH s.w.t, tuhan
yang melepaskan, apa kiranya kami semua
ini daripada segala penderitaan, Ya ALLAH
s.w.t, tuhan yang hidup, tuhan yang
berkuasa penuh, tuhan yang empunya
kebesaran dan kemuliaan.Barang dicucuri
ALLAH s.w.t akan rahmat dan sejahtera jua
atas junjungan kami NABI MUHAMMAD
s.a.w serta keluarga dan sahabat-
sahabatnya sekalian, dan segala puji bagi
ALLAH s.w.t, tuhan pentadbir seluruh alam.
Amin….
Amin….
Amin….
Ya ALLAH s.w.t

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s